Business Type

ประสานงานถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ

ผลิตภาพยนต์และจัดจำหน่าย

บริการทางด้านภาพยนต์

ผลิตและจำหน่ายภาพยนตร์ รับจัดมวย

ภาพยนต์

ประกันรถยนต์

ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์

ภาพยนต์-ห้องบันทึกเสียง