Business Type

และเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย คุณบัญชาก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสนใจในอาชีพนี้ และได้เริ่มการเลี้ยงผึ้งที่ 200 รัง และหลังจากปี 2530 ที่ได้เริ่มต้นเลี้ยงผึ้ง คุณบัญชาก็ได้พัฒนา วิธีการเลี้ยงผึ้งและได้ขยายจำนวนรังผึ้งที่เลี้ยงด้วยการลงปฏิบัติจริงด้วยตัวเองทุกขั้นตอน จึงทำให้ คุณบัญชามีความชำนาญและเชี่ยวชาญการเลี้ยงผึ้ง

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผึ้ง เช่น น้ำผึ้ง, รังผึ้ง, จำหน่าย : น้ำผึ้งแท้ 100%, รับซื้อและจำหน่าย : น้ำผึ้งทั้งในและต่างประเทศ น้ำผึ้งเชียงใหม่, น้ำผึ้งภาคเหนือ, น้ำผึ้งเกรดส่งออก น้ำผึ้งคุณภาพ ฟาร์มผึ้งเชียงใหม่ น้ำผึ้งอองตอง ฮันนี่ Honey Bee

น้ำผึ้งเชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์จากผึ้งเชียงใหม่ จำหน่ายน้ำผึ้ง น้ำผึ้ง รังผึ้ง รังผึ้งเชียงใหม่ น้ำผึ้งแท้เชียงใหม่ น้ำผึ้งธรรมชาติเชียงใหม่ น้ำผึ้งธรรมชาติ น้ำผึ้งภาคเหนือ น้ำผึ้งคุณภาพ ฟาร์มผึ้งเชียงใหม่ ฟาร์มผึ้ง น้ำผึ้งอองตอง Honey ฮันนี่ Bee

จำหน่ายน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้ง

ผลิตภัณฑ์ จากผึ้ง อาทิ น้ำผึ้งตราบัวหลวง ชีพอลเล็น ( เกสรผึ้งอัดเม็ด ) ไลโอโรเยล ( รอยัลเยลลีสกัดอัดเม็ด )รอยัลโพรโพลิส ( รอยัลเยลลีผสมโพรโพลิสสกัดอัดเม็ด ) โพรโพลิส สเปรย์ (โพรโพลิสสกัดชนิดน้ำ ) ลิเม็กซ์ ( รอยัลเยลลีผสมกระชายดำสกัดอัดเม็ด ) ชีโคว์ (นมอั

ผลิตภัณฑ์ จากผึ้ง อาทิ น้ำผึ้งตราบัวหลวง ชีพอลเล็น ( เกสรผึ้งอัดเม็ด ) ไลโอโรเยล ( รอยัลเยลลีสกัดอัดเม็ด )รอยัลโพรโพลิส ( รอยัลเยลลีผสมโพรโพลิสสกัดอัดเม็ด ) โพรโพลิส สเปรย์ (โพรโพลิสสกัดชนิดน้ำ ) ลิเม็กซ์ ( รอยัลเยลลีผสมกระชายดำสกัดอัดเม็ด ) ชีโคว์ (นมอั

ผลิตภัณฑ์ จากผึ้ง อาทิ น้ำผึ้งตราบัวหลวง ชีพอลเล็น ( เกสรผึ้งอัดเม็ด ) ไลโอโรเยล ( รอยัลเยลลีสกัดอัดเม็ด )รอยัลโพรโพลิส ( รอยัลเยลลีผสมโพรโพลิสสกัดอัดเม็ด ) โพรโพลิส สเปรย์ (โพรโพลิสสกัดชนิดน้ำ ) ลิเม็กซ์ ( รอยัลเยลลีผสมกระชายดำสกัดอัดเม็ด ) ชีโคว์ (นมอั

Honey, Honey Jelly, Bee Pollen And Bees Wax In " Nature Bee " Brand Name.

ผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง