Business Type

ตัวแทนจัดหา ซัพพลายให้กับเรือ

นำเข้า-ส่งออก ตัวแทนขนส่งระหว่างประเทศ

นายหน้าขายเรือ

นำเข้า-ส่งออกตัวแทนขนส่ง

ธุรกิจเดินเรือ

นำเข้า-ส่งออกตัวแทนขนส่ง

Ship broker นายหน้าซื้อขายเรือ

ขายประกัยภัยทางเรือ