Business Type

เครื่องประดับเงินแท้, แหวน, สร้อย, เครื่องพระบูชาทองเหลือง, เครื่องประดับสตรี, หินอัญมณี, งานปฏิมากรรมทำด้วยบรอนด์, บทสวดมนต์ต่างๆ ไทย-บาลี, อินเดีย, ธิเบต, ซีดี, ดนตรีบำบัด, ดนตรีไทยเดมต่างๆ

ผลิตสินค้าประเภทงานฝีมือตามออร์เดอร์

สินค้าพื้นเมือง ของฝากของที่ระลึก กระเป๋าทำจากผ้า

อุปกรณงานฝีมือ

จำหน่ายอลูมิเนียมลายไทย

รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์และการขายของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยให้แพร่หลาย ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการผลิต การเงิน การบัญชี และการตลาด สืบสาน ส่งเสริมคุณค่า ยกย่องเชิดชู รักษา พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมไทย