Business Type

รับตีเกลียวเส้นด้ายด้วยเครื่อง TWO FOR ONE จำหน่ายเส้นด้ายอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมสิ่งทอ-เส้นด้าย

ด้าย ไหมพรม

เส้นด้าย

จำหน่ายไหม

ขึ้นด้ายถักไหมพรม

นำเข้าเส้นด้าย เคมีภัณฑ์ ดิ้นเงิน-ทอง

ผลิตและจำหน่ายส่ง เส้นไหม

ดิ้น