Business Type

บริษัท เปรมไทย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ประกอบธุรกิจนำเข้า คัดขนาดเชื้อเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงสำเร็จรูป และจำหน่ายถ่านหิน

ปรับปรุงคุณภาพถ่านหิน

ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน

ธุรกิจพลังงานทดแทนถ่านหินและปาล์มน้ำมัน

จำหน่ายถ่านหินและบริการรับเหมาก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย

ถ่านหิน, เชื้อเพลิงทดแทนอื่นๆ

ซื้อมา ขายไปถ่านหิน

การค้าไทย-อินโดนีเซีย พ่อค้าคนกลางค้าขายถ่านหิน