Online Catalog

 สำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2และกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง( GMS)

     เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 น. นาย พิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2

และกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง(GMS)และประชาคมอาเชียน(AC)หมู่บ้านร่องฟอง ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตำบลร่องฟอง เพื่อส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ของหมู่บ้านร่องฟอง โดยมี นาย อนัษฐพงษ์ วิหคเหิร พัฒนาการจังหวัดแพร่ นายก.อบต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งประชาชนตำบลร่องฟองร่วมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวด้วย

        นาย อนัษฐพงษ์ วิหคเหร พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวดังกล่าวนั้น เป็นโครงการที่สนับสนุนหมู่บ้านร่องฟองให้มีอาชีพ และเป็นหมู่บ้านที่มีศักยภาพด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ คือ "ชายตีเหล็กและหญิงเย็บผ้า"ทั้งนี้ยังสามารถพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม โดยนำวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านมาพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวทีนักท่องเที่ยวจะได้ศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น และยังส่งเสริมอาชีพ รายได้ให้แก่ประชากรในหมู่บ้านร่องฟอง และยังเป็นการกระตุ้นให้ชาวบ้าน ในหมู่บ้านร่องฟองมีการยกระดับตนเองจากเดิมเป็นผู้ผลิตเพียงอย่างเดียว ให้พัฒนาตนเองกลายเป็นผู้ประกอบการที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

                                                                   เอนก ธรรมใจ/จังหวัดแพร่รายงาน  


Please request for more details or contact our customer service for more information.