Online Catalog

แท่นปาดหน้าปูนรางคู่

Product Category :  Contractors' Equipment & Supplies

แท่นปาดหน้าปูนรางคู่

-มีขนาดความยาวตั้งแต่ 3 เมตร ถึง 6 เมตร

 

ลักษณะการใช้งาน

  • ใช้ปาดหน้าถนนที่มีความกว้างตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ และพื้นหน้าเรียบเท่ากัน
  • สามารถสั่งผลิตแท่นปาดหน้าปูนรางคู่แบบ หลังเต่าได้ เครื่องเขย่าสั่นปาดปูนทำถนน คานปาดปูน แท่นเครื่องสั่นปาดปูน เกลี่ยคอนกรีต ปรับผิวถนนหลังเทปูน คานปาดปูน แบบสั่นเขย่า ปาดปรับเกลี่ยปูนใหัเรียบ อาศัยหลักการสั่นหมุนของลูกเบี้ยว ซึ่งรับกำลังจากเครื่องยนต์ คานที่ถูกสั่นใช้แรงงาน 2 คนในการจับคันบังคับไปตามทิศทาง

(ราคาเฉพาะแท่น ไม่รวมคาน และเครื่องยนต์เบนซิน 5.5 HP)


Please request for more details or contact our customer service for more information.