Online Catalog

เครื่องปริ้นเตอร์ สล็อตเตอร์ หรือเครื่องพิมพ์ 3 สี / เครื่อง Long way หรือเครื่องพิมพ์สีน้ำมัน / เครื่องทับลอย,ตัดกระดาษ

Product Category :  Boxes-Paper

หจก.กล่องไทย ผู้ผลิต และจำหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูก รับสั่งทำกล่องกระดาษตามขนาด ทั้งจำนวนมากและน้อย ไม่ว่าจะเป็นกล่องไดคัท หรือ กล่องลูกฟูก เราสามารถจัดทำกล่องกระดาษตามแบบที่ท่านต้องการด้วยความใส่ใจ เน้น บริการ ติดต่อเจ้าของโดยตรง ราคากันเอง นึกถึงกล่องกระดาษคุณภาพนึกถึงกล่องไทย เท่านั้น


Please request for more details or contact our customer service for more information.