Sourcing

OVERBELT MAGNET

Product Category :  Magnets
Brand :  ICON
Add to RFQ

แม่เหล็กถาวร

แม่เหล็กชนิดนี้ ออกแบบให้นำไปใช้แขวนไว้เหนือสายพานลำเลียง เพื่อใช้ในการดูดเศษเหล็ก ออกจากวัตถุดิบ ที่เคลี่อนที่ผ่านมาบนสายพานลำเลียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีถาดสไลด์เพื่อชักเศษเหล็กและเศษโลหะออกจากเครื่อง เพื่อให้ทำความสะอาดได้โดยง่าย แม่เหล็กชนิดนี้นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมประเภท เหมืองแร่ เคมี แก้ว น้ำตาล ไม้แปรรูป ฯลฯ

และสิ่งสำคัญที่ควรรู้ของแม่เหล็กชนิดนี้ คือ ประสิทธิภาพจากการใช้งาน ไม่ได้วัดหรือเปรียบเทียบด้วยค่าความแรง (Flux Density) แต่จะวัดประสิทธิภาพการใช้งาน ที่ระยะความสูงของการดูดเท่านั้น เพราะชนิดของแม่เหล็กที่เหมาะสม และถูกต้องในการนำมาใช้งาน คือชนิด (Ferrite)

สาเหตุเพราะแม่เหล็กชนิด (Ferrite) ถึงแม้จะมีค่าความแรงอยู่ที่ประมาณ 1,500-2,000 Gauss แต่มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถดึงดูดได้ในระยะทางที่ยาวและลึก ส่วนแม่เหล็กชนิด (Neodymium) มีค่าความแรงอยู่ที่ประมาณ 4,000-5,000 Gauss ซึ่งเบื้องต้นอาจจะดูว่ามีค่าความแรงในการดูดมากกว่าแม่เหล็กชนิด (Ferrite) เป็นเท่าตัว แต่ระยะในการดึงดูดของ (Neodymium) นั้นจะสั้นกว่าชนิดของ (Ferrite) เป็นอย่างมาก หากเปรียบเทียบโดยสร้าง Overbelt Magnet ขึ้นมา 2 Set. ในขนาดหรือSize ที่เท่ากันทุกประการ โดยใช้ Neodymium และ Ferrite ในการทำอย่างละ 1 Set. และเมื่อนำไปใช้งานจริง แม่เหล็กชนิด (Neodymium) ก็ไม่สามารถที่จะดูดเศษเหล็กได้ในระยะที่สูงกว่า แม่เหล็กชนิด (Ferrite) เป็นเท่าตัวเหมือนค่าแรงได้แต่อย่างใด แต่กลับมีต้นทุนในการผลิตที่สูงกว่าด้วยซ้ำ

กล่าวและสรุปง่ายๆ คือแม่เหล็กชนิด (Neodymium) จะเหมาะสำหรับงานประเภทที่ นำไปวางให้วัตถุดิบไหลผ่านมากระทบหรือสัมผัสกับแม่เหล็กโดยตรง แต่ไม่เหมาะสมกับงานประเภทที่ต้องเอาไปแขวนหรือห้อยเหนือวัตถุดิบเพื่อดูดเหล็กขึ้นมา

แม่เหล็กชนิดนี้ ออกแบบให้นำไปใช้แขวนไว้เหนือสายพานลำเลียง เพื่อใช้ในการดูดเศษเหล็ก ออกจากวัตถุดิบ ที่เคลี่อนที่ผ่านมาบนสายพานลำเลียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีถาดสไลด์เพื่อชักเศษเหล็กและเศษโลหะออกจากเครื่อง เพื่อให้ทำความสะอาดได้โดยง่าย แม่เหล็กชนิดนี้นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมประเภท เหมืองแร่ เคมี แก้ว น้ำตาล ไม้แปรรูป ฯลฯ

และสิ่งสำคัญที่ควรรู้ของแม่เหล็กชนิดนี้ คือ ประสิทธิภาพจากการใช้งาน ไม่ได้วัดหรือเปรียบเทียบด้วยค่าความแรง (Flux Density) แต่จะวัดประสิทธิภาพการใช้งาน ที่ระยะความสูงของการดูดเท่านั้น เพราะชนิดของแม่เหล็กที่เหมาะสม และถูกต้องในการนำมาใช้งาน คือชนิด (Ferrite)

สาเหตุเพราะแม่เหล็กชนิด (Ferrite) ถึงแม้จะมีค่าความแรงอยู่ที่ประมาณ 1,500-2,000 Gauss แต่มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถดึงดูดได้ในระยะทางที่ยาวและลึก ส่วนแม่เหล็กชนิด (Neodymium) มีค่าความแรงอยู่ที่ประมาณ 4,000-5,000 Gauss ซึ่งเบื้องต้นอาจจะดูว่ามีค่าความแรงในการดูดมากกว่าแม่เหล็กชนิด (Ferrite) เป็นเท่าตัว แต่ระยะในการดึงดูดของ (Neodymium) นั้นจะสั้นกว่าชนิดของ (Ferrite) เป็นอย่างมาก หากเปรียบเทียบโดยสร้าง Overbelt Magnet ขึ้นมา 2 Set. ในขนาดหรือSize ที่เท่ากันทุกประการ โดยใช้ Neodymium และ Ferrite ในการทำอย่างละ 1 Set. และเมื่อนำไปใช้งานจริง แม่เหล็กชนิด (Neodymium) ก็ไม่สามารถที่จะดูดเศษเหล็กได้ในระยะที่สูงกว่า แม่เหล็กชนิด (Ferrite) เป็นเท่าตัวเหมือนค่าแรงได้แต่อย่างใด แต่กลับมีต้นทุนในการผลิตที่สูงกว่าด้วยซ้ำ

กล่าวและสรุปง่ายๆ คือแม่เหล็กชนิด (Neodymium) จะเหมาะสำหรับงานประเภทที่ นำไปวางให้วัตถุดิบไหลผ่านมากระทบหรือสัมผัสกับแม่เหล็กโดยตรง แต่ไม่เหมาะสมกับงานประเภทที่ต้องเอาไปแขวนหรือห้อยเหนือวัตถุดิบเพื่อดูดเหล็กขึ้นมา 

แม่เหล็กชนิดนี้ ออกแบบให้นำไปใช้แขวนไว้เหนือสายพานลำเลียง เพื่อใช้ในการดูดเศษเหล็ก ออกจากวัตถุดิบ ที่เคลี่อนที่ผ่านมาบนสายพานลำเลียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีถาดสไลด์เพื่อชักเศษเหล็กและเศษโลหะออกจากเครื่อง เพื่อให้ทำความสะอาดได้โดยง่าย แม่เหล็กชนิดนี้นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมประเภท เหมืองแร่ เคมี แก้ว น้ำตาล ไม้แปรรูป ฯลฯ

และสิ่งสำคัญที่ควรรู้ของแม่เหล็กชนิดนี้ คือ ประสิทธิภาพจากการใช้งาน ไม่ได้วัดหรือเปรียบเทียบด้วยค่าความแรง (Flux Density) แต่จะวัดประสิทธิภาพการใช้งาน ที่ระยะความสูงของการดูดเท่านั้น เพราะชนิดของแม่เหล็กที่เหมาะสม และถูกต้องในการนำมาใช้งาน คือชนิด (Ferrite)

สาเหตุเพราะแม่เหล็กชนิด (Ferrite) ถึงแม้จะมีค่าความแรงอยู่ที่ประมาณ 1,500-2,000 Gauss แต่มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถดึงดูดได้ในระยะทางที่ยาวและลึก ส่วนแม่เหล็กชนิด (Neodymium) มีค่าความแรงอยู่ที่ประมาณ 4,000-5,000 Gauss ซึ่งเบื้องต้นอาจจะดูว่ามีค่าความแรงในการดูดมากกว่าแม่เหล็กชนิด (Ferrite) เป็นเท่าตัว แต่ระยะในการดึงดูดของ (Neodymium) นั้นจะสั้นกว่าชนิดของ (Ferrite) เป็นอย่างมาก หากเปรียบเทียบโดยสร้าง Overbelt Magnet ขึ้นมา 2 Set. ในขนาดหรือSize ที่เท่ากันทุกประการ โดยใช้ Neodymium และ Ferrite ในการทำอย่างละ 1 Set. และเมื่อนำไปใช้งานจริง แม่เหล็กชนิด (Neodymium) ก็ไม่สามารถที่จะดูดเศษเหล็กได้ในระยะที่สูงกว่า แม่เหล็กชนิด (Ferrite) เป็นเท่าตัวเหมือนค่าแรงได้แต่อย่างใด แต่กลับมีต้นทุนในการผลิตที่สูงกว่าด้วยซ้ำ

กล่าวและสรุปง่ายๆ คือแม่เหล็กชนิด (Neodymium) จะเหมาะสำหรับงานประเภทที่ นำไปวางให้วัตถุดิบไหลผ่านมากระทบหรือสัมผัสกับแม่เหล็กโดยตรง แต่ไม่เหมาะสมกับงานประเภทที่ต้องเอาไปแขวนหรือห้อยเหนือวัตถุดิบเพื่อดูดเหล็กขึ้นมา


Please request for more details or contact our customer service for more information.