Online Catalog

ติดตั้งระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียก (Wet scrubber)

Brand :  PINETRADING
Add to RFQ

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาและรับแก้ปัญหาทางด้านระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (Air pollution)

มีผลงานการแก้ไขปัญหาจากการถูกร้องเรียนโดยชาวบ้านชุมชนข้างเคียงในเรื่อง กลิ่นมลพิษ ไอระเหย ฝุ่นควันทางอากาศ เรามีผลงานดีเยี่ยม ในการแก้ปัญหาดังกล่าวสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียก (Wet scrubber) การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เขม่าควัน ไอระเหยสารเคมีและกลิ่น เพื่อให้ได้ผล ตามค่าตามมาตรฐานความปลอดภัยในที่ทำงาน และ สุขภาพของชุมชนรอบๆ แหล่งกำเนิดมลพิษ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ป้องกันและแก้ไขปัญหาชุมชนร้องเรียนมลพิษอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม

ดูรายละเอียดอื่น ๆ คลิก!

โทร : 0-3444-6268 , 09-2823-6300


Please request for more details or contact our customer service for more information.