Online Catalog

ไม้แปรรูปขายส่ง

Product Category :  Lumber-Wholesale
Add to RFQ

ลูกค้าที่ต้องการใช้ไม้ หาซื้อไม้เมืองสายใต้ ไม้แปรรูปขายส่ง หาร้านค้าไม้ ร้านขายไม้เมืองสุราษฎร์ธานี

มาที่ เขานิพันธ์ค้าไม้ ต.เวียงสระ อยู่ถนนสายเอเซีย 41 สุราษฎร์ธานี-ทุ่งสง เป็นโรงเลื่อยไม้ ขายส่ง ไม้แปรรูปเบญจพรรณ ค้าไม้แปรรูป เบญจพรรณ เช่น ไม้ยางพาราแปรรูป ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้ตะเคียนทอง ไม้ตะแบก ไม้สยา ไม้เปอร์เซีย ไม้สน แปรรูป

โทรสอบถามไม้ขายส่ง 08-9647-1858, 08-7893-5599, 0-7795-4019


Please request for more details or contact our customer service for more information.