Online Catalog

ห้องสุขาสำเร็จรูป

Add to RFQ

ห้องสุขาสำเร็จรูป Mobile Toilet
ผลิตจาก โพลิเอทีลีน (PE) คุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน
มีระบบการระบายอากาศที่ดี ถูกสุขลักษณะ เคลื่อนย้าย
สะดวก เหมาะที่จะนำไปใช้ตามสวนสาธารณะ หรือการจัด
งาน / กิจกรรม / มโหรสพนอกสถานที่

อุปกรณ์ประกอบต่อชุด ประกอบด้วย

- หัวส้วมชนิดนั่งยอง นั่งราบ หรือชักโครก
- ถังรองรับสิ่งปฏิกูล
- สายฉีดชำระทำความสะอาด
- ชุดก๊อกน้ำ
- อ่างล้างมือ
- ที่ใส่กระดาษชำระชนิดม้วน
 - ตะขอสำหรับแขวนเสื้อผ้า
 - ประตู เปิด – ปิด ติดตั้งกลอนล็อค
   ภายในและภายนอก สามารถคล้อง
   กุญแจล็อคได้
- ท่อระบายอากาศสำหรับระบายอากาศ
   ภายในถังรองรับสิ่งปฎิกูล
- ระบบแสงสว่างแบบหลอดไฟฟลูออเรส
   เซนต์ พร้อมสวิทควบคุมการเปิด-ปิด

Usability

ห้องสุขาสำเร็จรูป.jpg


Please request for more details or contact our customer service for more information.