Online Catalog

วาล์วประตูน้ำ(Gate valve)

Product Category :  Valves-Manufacturers & Distributors
Add to RFQ

วาล์วประตูน้ำ (Gate valve)  ใช้เป็นประตูน้ำ น้ำไหลจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้าย มีลิ้นปิดเหมือนประตูเลื่อนลงใช้ในการเปิด ปิดการไหลเท่านั้น ไม่นิยมนำมาใช้ในการควบคุมการไหลเนื่องจากเปิด ปิดได้ช้าจึงไม่เกิดการตะบันน้ำ  

 


Please request for more details or contact our customer service for more information.