Online Catalog

ลวดอลูมิเนียม

Product Category :  Wire Spooling & Coiling

ลวดอลมูเนียม

เป็นลวดที่ค่อนข้างพิเศษมาก ใช้เฉพาะงานและไม่มีทั่วไป ต้องผ่านการพูดคุยและศึกษาการใช้งานจากผู้ที่ต้องการก่อนทุกครั้ง  เพราะราคาสูง เน้นงานมาก  แต่ได้รับความนิยมในกลุ่มเล็ก   ขนาดลวดต้องเช็คก่อนทุกครั้ง


Please request for more details or contact our customer service for more information.