Online Catalog

บริการ ยื่นภาษี

Product Category :  Bookkeeping Service
Product Keyword :  รับทำบัญชี
Add to RFQ

บริการยื่นภาษี

ในการยื่นภาษีให้ได้ตามระเบียบของกรมสรรพากร สำหรับบางท่านอาจไม่มีเวลา บางองค์กรอาจขาดแคลนบุคลากรดูแล ซึ่งหากยืนแบบเกินระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดอาจสร้างปัญหาที่ตามมาภายหลัง อินทิเกรชั่น แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส ฉะเชิงเทรา ให้บริการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91, ภ.ง.ด. 92, ภ.ง.ด. 93, ภ.ง.ด. 94, บริการยื่นภาษีเงินประจำปีภาษีสำหรับคนต่างด้าว และยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 50, ภ.ง.ด. 51, ภ.ง.ด. 52, ภ.ง.ด. 55 ป้องกันปัญหาจิปาถะที่จะเกิดขึ้นตามมา เรียกใช้เรา เบาใจคุณ

 

อินทิเกรชั่น แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส ฉะเชิงเทรา บริการด้านภาษี, รับปรึกษาภาษี, วางแผนภาษี, เคลียร์ภาษี เราให้บริหารจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย, ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีนิติบุคคลกลางปี-สิ้นปี, ยื่นภาษี ประกันสังคม


Please request for more details or contact our customer service for more information.