แคตตาล็อกออนไลน์

เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ําด้วยค่า COD/BOD แบบออนไลน์ นี้ ภายใต้การควบคุมดูแลของสภา อุตสาหกรรมไทย (FTI) และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW)

เครื่องวิเคราะห์นี้ ใช้วิธีการวิเคราะห์ทางเคมีที่ได้มาตรฐานในการตรวจสอบค่า COD ของ ตัวอย่างน้ํา โดยใช้โพแทสเซี่ยมเพอร์แมงกาเนต (KMnO4) เป็นตัวออกซิไดส์ซิ่งเอเจนท์ (oxidizing agent ) ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่เชื่อถือได้โดยมีแหล่งอ้างอิงและยอมรับกันทั่วไป กระบวนการวิเคราะห์ จะไม่ทําให้เกิดผลข้างเคียงด้านมลพิษ

เครื่องวิเคราะห์จะวัดค่า COD/BOD ของตัวอย่างน้ําอย่างต่อเนื่องทุกๆ 30 นาที และส่ง ค่าที่วัดได้ไปพร้อมกับข้อมูลอัตราการไหลของน้ําเสียที่ปล่อยออกมา และพลังงานที่ใช้ในการบําบัดน้ํา เสีย (KWH) โดยส่งออนไลน์ไปยังเซิร์บเวอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW Server) ตามกฎ ข้อบังคับของกรมโรงงานฯ


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม