แคตตาล็อกออนไลน์

การให้สวัสดิการที่ดีย่อมเป็นหลักประกันและความมั่นคงของพนักงานที่จะทำงานให้ อย่างมีประสิทธิภาพบริษัทฯได้เล็งเห็นว่าพนักงาน รปภ. คือทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดให้มีสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายแรงงานกำหนดดังนี้

         

1. จัดให้มีที่พักใกล้ที่ทำงานมากที่สุด เพื่อลดปัญหาการทำงานสาย
2. จัดให้มีเงินเบิกล่วงหน้า ก่อนเงินเดือนออกเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำงาน
3. ปรับอัตราค่าจ้างทุกปี นอกเหนือจากการผ่านการทดลองงาน
4. มีกองทุนเงินทดแทน และประกันสังคม
5. มีกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน, มีประกันชีวิตหมู่ให้กับพนักงานทุกคน
6. ช่วยเหลือค่ายานพาหนะในการเดินทาง ในจุดที่ไกลจากบ้านพัก
7. เงินเพิ่มพิเศษ และเงินค่าตำแหน่งสำหรับจุดบริการจราจรและหัวหน้าชุด
8. เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน กรณีค่าเล่าเรียนบุตร, ค่าที่พัก


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม