แคตตาล็อกออนไลน์

คลินิกจักษุวิทยา โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

ตา เป็นอวัยวะที่ใช้สื่อสารที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตเรา ช่วยให้เราได้ถ่ายทอดระหว่างโลก

ภายนอกกับร่างกาย ถ้าขาดการดุแลปกป้องที่ดี อาจเกิดความผิดปกติและลุกลามจนนำไปสู่

การสูญเสียดวงตา ทำให้เราต้องเข้าสู่โลกแห่งความมืดมิดทันที 

จักษุแพทย์สามารถแบ่งออกเป็น 2 สาขา ดังนี้

1 ศัลยกรรมตกแต่งดวงตา

2 การผ่าตัดสายตาผิดปกติ 

คลินิกจักษุมีจักษุแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีประสบการณ์ในการดูแลรักษาและเทคโนโลยีที่

ก้าวล้ำของเครื่องมือในการตรวจรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทุกชิ้น สำหรับการวัดสายตา  ความดันตา 

วัดลานสายตา พร้อมเครื่องมือประสิทธิภาพสูง เช่น กล้องถ่ายภาพ  จอประสาทตา  กล้องผ่าตัดตา 

เครื่องมือผ่าตัดจอประสาทตาลอกหลุด  การผ่าตัดต้อกระจก  การสลายต้อกระจก  พร้อมด้วยเครื่อง

Laser เพื่อรักษาโรคตาและจักษุแพทย์จะให้คำแนะนำ 

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกพร้อมให้บริการของจักษุแพทย์โดยแยก 

คลินิกเฉพาะทางที่ดูแลรักษา ดังนี้

 คลินิกกระจกตา

 คลินิกจอประสาทตา

 คลินิกศัลยกรรมตกแต่งดวงตา

จักษุแพทย์จะให้คำแนะนำหรือช่วยในการตัดสินใจให้ผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี เพราะเราตระหนักดีว่า

ตาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกสิ่งหนึ่งในชีวิตมนุษย์ เป็นส่วนที่ละเอียดอ่อนที่สุดในบรรดาอวัยวะต่างๆของร่างกาย 

คลินิกจักษุวิทยา โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

ตา เป็นอวัยวะที่ใช้สื่อสารที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตเรา ช่วยให้เราได้ถ่ายทอดระหว่างโลกภายนอกกับร่างกาย

ถ้าขาดการดุแลปกป้องที่ดี อาจเกิดความผิดปกติและลุกลามจนนำไปสู่การสูญเสียดวงตา ทำให้เราต้องเข้า

สู่โลกแห่งความมืดมิดทันที 

จักษุแพทย์สามารถแบ่งออกเป็น 2 สาขา ดังนี้

ศัลยกรรมตกแต่งดวงตา

การผ่าตัดสายตาผิดปกติ 

คลินิกจักษุมีจักษุแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีประสบการณ์ในการดูแลรักษาและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำของเครื่องมือในการตรวจรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทุกชิ้น สำหรับการวัดสายตา  ความดันตา  วัดลานสายตา พร้อมเครื่องมือประสิทธิภาพสูง เช่น กล้องถ่ายภาพ  จอประสาทตา  กล้องผ่าตัดตา  เครื่องมือผ่าตัดจอประสาทตาลอกหลุด  การผ่าตัดต้อกระจก  การสลายต้อกระจก  พร้อมด้วยเครื่อง Laser เพื่อรักษาโรคตาและจักษุแพทย์จะให้คำแนะนำ  

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกพร้อมให้บริการของจักษุแพทย์โดยแยก คลินิกเฉพาะทางที่ดูแลรักษา ดังนี้

คลินิกกระจกตา

คลินิกจอประสาทตา

คลินิกศัลยกรรมตกแต่งดวงตา

จักษุแพทย์จะให้คำแนะนำหรือช่วยในการตัดสินใจให้ผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี เพราะเราตระหนักดีว่า

ตาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกสิ่งหนึ่งในชีวิตมนุษย์ เป็นส่วนที่ละเอียดอ่อนที่สุดในบรรดาอวัยวะต่างๆของร่างกาย

สอบถามรายละเอียด 

โทร  :  0 - 5521 - 2222

หรือ  :  080 - 8392131 

Location  :  ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์   :  17.00 – 20.00 น.

เสาร์   :  09.00 – 12.00น. , 13.00 – 17.00 น.

อาทิตย์  :  09.00 – 12.00 น. , 13.00 – 15.00 น.


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม