Marketing

กลยุทธ์การตลาดที่เราคุ้นเคยกันมาตลอดนั่นก็คือ 4P’s ประกอบด้วย Product, Price, Place และ Promotion ซึ่งเป็นพื้นฐานหรือ

Knowledge, Marketing

กลยุทธ์การตลาดที่เราคุ้นเคยกันมาตลอดนั่นก็คือ 4P’s ประกอบด้วย Product, Price, Place และ Promotion ซึ่งเป็นพื้นฐานหรือ

Knowledge, Marketing

รายงานใหม่จาก Forrester ที่จัดทำโดย WNS เผยให้เห็นว่า 2 ใน 3 ของผู้ที่เป็น Decision Maker (63%) จากหลายอุตสาหกรรมได้เ

เทคโนโลยี, Marketing, News

รายงานใหม่จาก Forrester ที่จัดทำโดย WNS เผยให้เห็นว่า 2 ใน 3 ของผู้ที่เป็น Decision Maker (63%) จากหลายอุตสาหกรรมได้เ

เทคโนโลยี, Marketing, News

รายงานใหม่จาก Forrester ที่จัดทำโดย WNS เผยให้เห็นว่า 2 ใน 3 ของผู้ที่เป็น Decision Maker (63%) จากหลายอุตสาหกรรมได้เ

เทคโนโลยี, Marketing, News

ในยุคที่สื่อดิจิทัลกำลังเติบโต พื้นที่ทางการค้าใหม่ ๆ เกิดใหม่มากขึ้น ผู้บริโภคมีการปรับตัวไปหาข้อมูลในการซื้อสินค้าแ

Marketing

Marketing Mix ถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ทุกธุรกิจควรจะพิจารณาร่วมกับแผนการตลาด เพื่อให้แผนการตลาดสำเร็จตามที่ตั้งเป้

Marketing