สบเกษม แหงมงาม

อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
โทรศัพท์: 0550510014