วรรณี ก้างออนตา

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 029454668-9

ปวน ก้างออนตา

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 0530664151

จันทร์แสง ก้างออนตา

อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 0530640470

สุพรรณ ก้างออนตา

อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 0530959256

ขันคำ ก้างออนตา

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 0530955111

สิงห์คำ ก้างออนตา

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 0530955511

สาย ก้างออนตา

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 0530653120

สุทัศน์ ก้างออนตา

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 0530653221

สุรพร ก้างออนตา

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 0530653138

แก้ว ก้างออนตา

จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 0530653031