จันทร์แสง ก้างออตา

อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 0-5306-4047-0

สิงห์คำ ก้างออตา

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 0-5309-5551-1

เจริญ ก้างออตา

อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 0-5307-0936-2

นวล ก้างออตา

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 0-5307-7184-4

สุภารักษ์ ก้างออตา

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 0-5307-4517-9

จันทร์ทิพย์ ก้างออตา

อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 0-5306-6811-4

กันยา ก้างออตา

อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 0-5306-6817-7

บุญธรรม ก้างออตา

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 0-5306-3205-6

สุทัศน์ ก้างออตา

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 0-5306-5322-1

แก้ว ก้างออตา

จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 0-5306-5303-1