พชนม์ จีนอ่อน

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์: 0550287609