บัญชา พุกนว

อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์: 0-5602-1621-23