ธานี ลังกาพินธ์

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์: 0530582402

วันทนีย์ ลังกาพินธ์

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์: 0530508373

ประทิน ลังกาพินธ์

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 0530665614

สาคร ลังกาพินธ์

จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์: 0530521697

ธวัช ลังกาพินธ์

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 0530665606

จารุวรรณ ลังกาพินธ์

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์: 029619173

ทองดี ลังกาพินธ์

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์: 0530573829

วิโรจน์ ลังกาพินธ์

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์: 0760256538

ลมัย ลังกาพินธ์

จังหวัดพังงา
โทรศัพท์: 0760422497

บัวเงิน ลังกาพินธ์

จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์: 0760218289