ทรงศักดิ์ จันรสม

จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์: 0-3903-2760-5

ทรงศักดิ์ จันรประเสริฐ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2390-1204,0-2391-1148

ทรงศักดิ์ จันรพินิจ

เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2940-4817

ทรงศักดิ์ จันรประเสริฐ

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์: 0-3406-3179-3

ทรงศักดิ์ จันวงษ์

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์: 0-2385-2285

ทรงศักดิ์ จันรประเสริฐ

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2252-1682

ทรงศักดิ์ จันรพินิจ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์: 0-2574-2256

ทรงศักดิ์ วัฒนะจันรกุล

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 0-5302-4272-4

ทรงธนศักดิ์ จันศิริโชติ

เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2222-5222,0-2622-6640