ดวงเดือน พันธุมนาวิน

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 023146298, 0027190207, 0027190350