ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดกำแพงเพชร

หมวดหมู่ :

โทรศัพท์: 0-5571-2911
โทรสาร: 0-5571-2911