สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดแพร่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5453-2219