สำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 พระนครศรีอยุธยา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ห้องใบสำคัญ ถนนคลองมะขามเรียง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์: 0-3524-1805
โทรสาร: 0-3524-4163