บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้ผลิตแป้งอาหาร

ที่อยู่: 129/46 หมู่ 3 ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์: 0-3572-2077-81
โทรสาร: 0-3572-1173