สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 3

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: (กลุ่มนิเทศน์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
โทรศัพท์: 0-4279-2133