สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 3

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 100 หมู่ 2 อาคาร รร นาทวีวิทยาคม ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
โทรศัพท์: 0-7437-3507