วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 93 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์: 0-3240-1548