สำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัด ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์: 0-7351-5079-81
โทรสาร: 0-7351-5083