สำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 สงขลา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: บ้านพักผู้อำนวยการ 424/8 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 0-7431-1768