มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง 253/7 ถนนวิสุทธิเทพ จังหวัดเลย
โทรศัพท์: 0-4281-1255
โทรสาร: 0-4283-0686