สำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัด 167 หมู่ 2 ถนนอินทยงยศ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์: 0-5352-5010
โทรสาร: 0-5352-5012