โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชจอมบึง

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: หมู่ 8 ถนนราชบุรี-จอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
โทรศัพท์: 0-3236-2662-5