ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 10 หมู่ 10 ถนนพาน-เชียงราย ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 0-5395-8055