วัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่

หมวดหมู่ : วัด

โทรศัพท์: 0-4539-9077