วัดพระคริสตหฤทัย

หมวดหมู่ : โบสถ์ศาสนาคริสต์


ที่อยู่: 1 หมู่ 4 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์: 0-3239-9277