โรงพยาบาล ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

โทรศัพท์: 0-7750-3672-4
โทรสาร: 0-7750-1716