สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: บ้านพักปศุสัตว์จังหวัด ถนนสุริทร์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์: 0-7461-3298