โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก)

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: คณะแพทย์ศาสตร์ ถนนอินทรวโรรส จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 0-5322-1799
โทรสาร: 0-5322-1141