โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก)

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: คณะแพทย์ศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 0-5322-1799