วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 49 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5321-1592
โทรสาร: 0-5321-1468